Bão Hayan, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, sắp đổ bộ vào Việt Nam

Góp ý