CƯỜI KHÔNG NGẬM ĐƯỢC MỒM - KHÔNG CƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI

Góp ý