Có những sự nghiệp cố gắng cả đời người chỉ tan biến trong phút chốc

Góp ý