Mấy ngày nay cho ăn không nhìn thấy mặt nó, thì ra nó "chém dè" ở chỗ này

Góp ý