Trình độ lái máy xúc phải đạt đến mức thượng thừa thì mới làm được thế này

Góp ý