array(3) { ["share"]=> array(2) { ["comment_count"]=> int(7) ["share_count"]=> int(4) } ["og_object"]=> array(5) { ["id"]=> string(16) "1291166617624350" ["description"]=> string(32) "Click để xem và bình luận" ["title"]=> string(94) "Camera ghi lại cảnh tù nhân đánh nhau trong nhà tù lớn nhất ở Mỹ - Chất VL" ["type"]=> string(7) "article" ["updated_time"]=> string(24) "2017-01-31T13:43:32+0000" } ["id"]=> string(25) "http://chatvl.tv/v/433124" }